สผ.จัดประชุมคุมเข้มการป้องกันการแพร่กระจายของพืชต่างถิ่นที่มีแนวโน้มกระจายตัวสู่ประเทศไทยในอนาคต

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคุมเข้มการป้องกันการแพร่กระจายของพืชต่างถิ่นที่มีแนวโน้มกระจายตัวสู่ประเทศไทยในอนาคต นางสิริกุล บรรพพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวในการประชุมปฏิบัติการแนวทางการป้องกัน ควบคุมและกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานวันนี้(29 มค)ว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีชนิดพันธุ์ต่างถิ่นมากถึง 3,500 -5,000 ชนิด ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการคุกคามความหลายหลายทางชีวภาพในประเทศ หากไม่มีการควบคุมที่ดีเชื่อว่าในอนคตจะส่งผลกระทบต่อการสูญพันธ์ของสัตว์และพืชพื้นเมือง และส่งผลกระทบต่อเนื่องในระบบวิเวศ เศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น มาตราการป้องกันควบคุมปัญหาดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งแก้ไข โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งด่านตรวจสัตว์น้ำ ด่านตรวจพืชและด่านกักกันสัตว์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและหามาตรการในการรับมือ ผู้อำนวยการสำนักความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า การนำมาตรการป้องกันควบคุม และการกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น ปัจจุบันมีการจัดตั้งคณะทำงาน ในการดำเนินการเก็บข้อมูลชนิดพันธุ์ต่างถิ่น เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับคู่มือทะเบียนชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ควรป้องกัน พร้อมจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและติดตามชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีแนวโน้มแพร่กระจายมายังประเทศไทย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด