รมต.ธีระ ขอให้ผู้สูงอายุร่วมใช้มิติวัฒนธรรมแก้ปัญหาประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ขอให้ผู้สูงอายุร่วมใช้มิติวัฒนธรรมแก้ปัญหาประเทศ (29 ม.ค.53) ที่ศาลาการเปรียญวัดหนองบัว ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวหลังจากบรรยายพิเศษโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย ให้กับกลุ่มไวยาวัจกรจากวัดต่างๆ ในจังหวัดตราด 260 คนว่า จากการที่ประเทศไทยประสบปัญหาต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทำให้ครอบครัวเกิดการแตกแยก เกิดความแตกต่างทางความคิดของคนในชาติ ขาดความสามัคคี ซึ่งมีต้นเหตุมาจากวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่อ่อนแอ จึงมีโครงการที่ให้วัดและสถานที่สำคัญของทุกศาสนาเป็นแกนหลัก ในการพัฒนาคนในสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมและการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน โดยขอให้ผู้สูงอายุที่มีความรู้ ประสบการณ์และเป็นคลังสมองที่ดีในการดำรงชีวิตเป็นต้นแบบในการสอนบุตรหลานในท้องถิ่นของตน เพื่อให้ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคี และนำหลักประชาธิปไตยที่มีเหตุมีผลมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตของตนเอง ครอบครัว สร้างชุมชนให้มีความสุข ซึ่งเป็นเป้าหมายรัฐบาลที่ต้องการสร้างความรักสามัคคีของคนในชาติให้ยั่งยืนตลอดไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด