9 จว.จับมือ มก.กำแพงแสนให้ที่นั่งเด็กดี

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศึกษา ธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) วิทยาเขตกำแพงแสน กับ ผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการเด็กดีมีที่เรียน ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ชัยนาท และลพบุรี ว่าโครงการดังกล่าวมีต้นแบบมาจากโครงการนครปฐมโมเดล ซึ่งเป็นระบบการรับนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัย ด้วยการพิจารณาความดีของเด็กในด้านคุณธรรมจริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนประกอบในการคัดเลือก ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตราสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ดำเนินการมาเป็นปีที่ 5 แล้ว โดยมีภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือก อย่างไรก็ตามจากการสอบถามผู้ที่รับผิดชอบโครงการ พบว่า เด็กที่เข้าโครงการจะมีผลการเรียนที่ค่อนข้างดี ซึ่งถือเป็นความความสำเร็จระดับหนึ่งของโครงการ อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่อยากให้การรับนักศึกษาพิจารณาเรื่องคุณธรรมความดีด้วย

โครงการนี้ถือเป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งว่า การทำความดีก็มีโอกาสเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้ ดังนั้นจึงอยากให้เด็กที่เข้าโครงการนี้ทำความดีต่อไ ทั้งในรั้วมหาวิทยา ลัยและชีวิตจริง และขอให้ช่วยขยายความคิดนี้ไปยังนักเรียนรุ่นต่อ ๆ ไปด้วย รมช.ศึกษา ธิการกล่าวและว่า ที่ผ่านมามีบางมหาวิทยาลัยในภูมิภาคได้นำหลักการของโครงการนี้ไปทำแล้ว แต่อาจจะมีหลักเกณฑ์และชื่อโครงการที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามตนจะมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เร่งประสานไปยังมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่มีความพร้อมให้นำหลักเกณฑ์ในการนำคะแนนความดีไปใช้ในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด