สั่งคุมเข้มไทยเข้มแข็งต้องปลอดทุจริต

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้หารือถึงปัญหาการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างเรื่องอุปกรณ์การแพทย์ ของกระทรวงสาธารณสุข ตามโครงการไทยเข้มแข็งเป็นเวลานาน  ซึ่งในส่วนนี้กระทรวงการคลังจะระงับการใช้เม็ดเงินลงทุนดังกล่าวของกระทรวงสาธารณสุข และไม่นำมาจัดสรรการลงทุนของกระทรวงอื่นด้วย รวมถึงงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ในโครงการที่ได้มีการประมูลราคากลางไปแล้ว แต่มีการร้องเรียนเรื่องราคาสูงเกินไป  ทั้งนี้ ได้สั่งการให้สำนักงบประมาณไปตรวจสอบราคาว่าสูงเกินจริงมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณโครงการไทยเข้มแข็งทั้งสิ้นประมาณ 11,000-12,000 ล้านบาท และขณะนี้ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วกว่า 33 ล้านบาท   แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงการที่มีปัญหาแต่อย่างใด ดังนั้นจึงยังไม่กระทบต่อความเสียหายของโครงการไทยเข้มแข็ง เพราะยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายเม็ดเงินในโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อภาพรวมการลงทุนในโครงการไทยเข้มแข็ง เนื่องจากเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ดังนั้นรัฐบาลจะต้องเร่งสร้างความมั่นใจในการจัดสรรงบประมาณในหน่วยงานอื่นๆ ตามโครงการไทยเข้มแข็งให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นเหมือนกรณีของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้คณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนตามแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ตามโครงการไทยเข้มแข็ง กลับไปทบทวนความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณโครงการไทยเข้มแข็ง ให้กับหน่วยงานต่างๆ อีกครั้งเพื่อความโปร่งใสและนำไปสู่การปฎิบัติที่ชัดเจน