จ.กาฬสินธุ์ จัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชีวีวิถีไทย อาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชีวีวิถีไทย อาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขที่ 12 นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชีวีวิถีไทย อาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 12 โดยมีนางธีระพันธ์ ศรีบุญลือ นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้คณะครู นักเรียน ในเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 12 ประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของแต่ละโรงเรียนในส่วนของกิจกรรมอาหารปลอดภัย การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบอาหารปลอดภัย โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น การแสดงนิทรรศการของโรงเรียนต้นแบบอาหารปลอดภัยของเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 12 การแสดงนิทรรศการของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ, การตอบปัญหา อย.น้อย แชมป์เปี้ยน, การให้ความรู้ด้านอาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด และการจัดเวทีเสวนาของนักเรียน ด้านอาหารปลอดภัย ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 60 โรงเรียน ครู นักเรียน ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จำนวน 600 คน เข้าร่วมงาน ด้าน นางธีระพันธ์ ศรีบุญลือ นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ได้มีการมอบรางวัลการประกวดโรงเรียนต้นแบบอาหารปลอดภัยเด็กไทยฉลาด สุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนต้นแบบฯ ด้านกายภาพ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนโนนศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ โรงเรียนต้นแบบฯ ด้านอาหารปลอดภัย รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม อบจ.มหาสารคาม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม และรางวัลโรงเรียนต้นแบบฯ ด้านโภชนาการ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนหมูม้น (สหมิตรวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด