นายวาเด็ง ปูเต๊ะ "พระสหายแห่งสายบุรี เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของกองอำนวยการรักษาควา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

นายวาเด็ง ปูเต๊ะ "พระสหายแห่งสายบุรี เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เป็นแนวทางแก้ปัญหาชายแดนใต้ พันเอก บรรพต พูลเพียร หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า พลตรี จุลเดช จิตถวิล หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ให้การต้อนรับนายวาเด็ง ปูเต๊ะ "พระสหายจากสายบุรี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของกองอำนวยการรักษาความมนคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ภายหลังการเยี่ยมชม นายวาเด็ง ปูเต๊ะ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสมาศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งต้องการให้แหล่งเรียนรู้เช่นนี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านของตนบ้าง เพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชน โดยตนเองยินดีที่จะสละพื้นที่ในบริเวณบ้าน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สำหรับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เกิดขึ้นจากนโยบายของ พลโท พิเชษฐ์ วิสัยจร แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้หลักการดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองอำนวยการรักษาความมัคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งฝึกอบรมวิชาชีพด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ ประมง ให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว นำไปขยายผลในครอบครัวและชุมชน การเข้ารับการอบรมของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 93,909 คน สำหรับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สนใจต้องการเข้ารับการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน สามารถติดต่อเข้ารับการอบรมได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมายเลขโทรศัพท์ 073 262586 , 086 4982061 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด