สธ. พบนักเรียนภาคเหนือ ปฏิบัติตัวตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการดีกว่าภาคอื่น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจ เด็กในพื้นที่ภาคเหนือปฏิบัติตัวตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการดีกว่าภาคอื่น นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้รณรงค์ให้ประชาชนและนักเรียน ปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการเพื่อให้มีสุขภาพดี สามารถป้องกันโรคได้ โดยกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ประเมินสภาวะพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในพื้นที่ 10 จังหวัด จังหวัดละ 400 คน รวม 4,068 คน ในระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 6 มิถุนายน 2552 ผลการประเมินพบว่า นักเรียนหญิงมีความรู้และมีการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันสูงกว่านักเรียนชาย ส่วนสุขบัญญัติแห่งชาติที่นักเรียนมีความรู้มากที่สุดร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้แก่ สุขบัญญัติข้อ 2 เรื่องการรักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง ซึ่งกลุ่มนักเรียนที่มีความรู้พฤติกรรมสุขภาพสูงกว่ากลุ่มอื่นๆ พบว่า เป็นเพราะมีครูและแม่เป็นผู้ให้คำแนะนำ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวอีกว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการนำสุขบัญญัติ 10 ประการไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เฉลี่ย 79 คะแนนจากคะแนนเต็ม 108 คะแนน โดยเด็กในภาคเหนือปฏิบัติสูงกว่าภาคอื่น พฤติกรรมสุขภาพที่ปฏิบัติอยู่ในระดับดีร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้แก่ สุขบัญญัติข้อ 2. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง สุขบัญญัติข้อ 3.ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย และ สุขบัญญัติข้อ 5 งดสูบบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนันและการสำส่อนทางเพศ ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และผลักดันให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ เพื่อผลทางสุขภาพระยะยาว สำหรับสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ มีดังนี้ 1. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 2. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง 3. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย 4. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาการรสจัด สีฉูดฉาด 5. งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสำส่อนทางเพศ 6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น 7. ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท 8. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี 9. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ และ10. มีสำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด