กรมชลประทาน เตรียมแผนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้ง พร้อมขอให้เกษตรกรช่วงกันประหยัดน้ำ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมชลประทาน เตรียมแผนการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้ง พร้อมขอให้เกษตรกรช่วยกันประหยัดน้ำ เพื่อลดความเสียหายในการปลูกพืชผลทางการเกษตรในช่วงฤดูฝนปีหน้า นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าวว่า จากข้อมูลเมื่อวันที่ 31 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา พบว่ามีน้ำที่ใช้งานได้จำนวน 35,000 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจะดำเนินการจัดสรรน้ำส่วนนี้ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งจำนวน 20,720 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของความจุอ่างเก็บน้ำทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อกันน้ำส่วนที่เหลือไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนปีหน้า โดยการจัดสรรน้ำสำหรับใช้ในช่วงหน้าแล้ง ได้จัดลำดับความสำคัญในการใช้น้ำ เริ่มจากน้ำอุปโภค - บริโภค เพื่อรักษาระบบนิเวศ การใช้น้ำเพื่อทำการเกษตร และการใช่น้ำเพื่ออุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งแผนในการใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งขณะนี้ ได้จัดสรรสำหรับทำนาปรังประมาณ 9.5 ล้านไร่ โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วนได้แก่ ส่วนที่มีระบบชลประทาน 7.5 ล้านไร่และนอกเขตชลประทานจำนวน 2 ล้านไร่ ส่วนที่เหลือเป็นพืชสวนต่างๆประมาณ 0.78 ล้านไร่ ทั้งนี้ การจัดสรรน้ำให้เป็นไปตามความเหมาะสม ดูจากสภาพน้ำต้นทุนที่มีอยู่ เพื่อให้ประชาชน หรือเกษตรกรได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์ความรู้ให้กับเกษตรกรในการปลูกพืชฤดูแล้งแล้ว เพื่อขอความร่วมมือให้ใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อลดปัญหาขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค - บริโภค และลดความเสียหายในการปลูกพืชในช่วงฤดูฝนปีหน้าด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด