ก.พ.ร.ค้นหาคนเก่ง คนดี มุ่งสู่การปฏิรูประบบราชการไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเดินหน้าค้นหา คนเก่ง คนดี ครั้งที่ 4 เพื่อคัดสรรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ให้นำไปสู่การสร้างจุดเปลี่ยนการปฏิรูประบบราชการด้วยพลังของคนรุ่นใหม่ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. เปิดเผยว่า โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ หรือ นปร.ในปีนี้ ได้ดำเนินการมาเป็นรุ่นที่ 4 แล้ว โดยเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ การพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2551 - 2555 โดยการปฏิรูประบบราชการจากหลายส่วน ทั้งการปรับโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ส่งผลให้เกิดการปรับกระบวนการทำงานเชิงยุทธศาสตร์ สร้างตัวชี้วัด รวมถึงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานในระบบราชการ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเน้นการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ จากแนวคิดของการบริหารจัดการสมัยใหม่ ที่เน้นการจัดการทางความรู้ ทั้งความรู้เชิงวิชาการ และความรู้ที่อยู่ในตัวคน ขณะที่ปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาไม่ได้ทำการฝึกให้ข้าราชการเป็นการเฉพาะ และผู้สำเร็จการศึกษาเองก็ไม่นิยมสมัครเข้ารับราชการเหมือนในอดีต ประกอบกับระบบราชการไทยไม่ได้พัฒนาข้าราชการอย่างเป็นระบบ เช่น การสอนงานเพื่อถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ดร.ทศพร กล่าวอีกว่า การพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่นั้น ต้องเรียนรู้ทั้งภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ เพื่อพัฒนาให้มีความรอบรู้ ทั้งการเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ นักพัฒนา นักวางแผน และนักปฏิบัติ รวมทั้งมีความพร้อมในการริเริ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารภาครัฐต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด