พระพยอม กัลยาโณ นำธรรมะพัฒนาเยาวชนในจังหวัดมุกดาหาร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

พระราชธรรมนิเทศ หรือหลวงพ่อพยอมกัลยาโณ บรรยายธรรมให้เด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติดวันที่ 22-24 ธันวาคมนี้ ที่จังหวัดมุกดาหาร พระมหาวรวุฒิ ปัญญาวุฑโฒ เลขาธิการเครือข่ายพระสงฆ์ลุ่มน้ำโขงเพื่อส่งเสริมศีลธรรม กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2549 ที่เข้ามาทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ เสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็ง ป้องกันภัยจากยาเสพติด อบายมุข บุหรี่ สุรา พร้อมเผยแผ่ธรรมะ พบว่า ยังมีเด็กและเยาวชนหลายคน ที่หลงเดินทางผิด จากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในชุมชน ครอบครัว โรงเรียน นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร จึงมีแนวคิดให้นำธรรมะเข้ามาช่วย ด้วยการนิมนต์พระนักเทศก์ชื่อดังมาบรรยายธรรมะ สำนักงานเครือข่ายพระสงฆ์ลุ่มน้ำโขงเพื่อส่งเสริมศีลธรรม จึงได้นิมนต์พระราชธรรมนิเทศ หรือหลวงพ่อพระพยอม กัลยาโณ จากวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี มาบรรยายธรรมะ ให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2552 โดยวันที่ 22 ธันวาคม ภาคเช้ากำหนดออกรับบิณฑบาตและบรรยายธรรมะ ที่โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ภาคบ่าย บรรยายธรรมะ ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารและ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 42 วันที่ 23 ธันวาคม ภาคเช้า กำหนดรับบิณฑบาต และบรรยายธรรมะ ณ โรงเรียนดอนตาลวิทยา ภาคบ่าย บรรยายธรรมะ ณ โรงเรียนดงหลวงวิทยาและโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร และวันที่ 24 ธันวาคม กำหนดรับบิณฑบาตและบรรยายธรรมะ ณ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ภาคบ่าย บรรยายธรรมะ ณ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา ทั้งนี้เพื่อหวังพัฒนาเด็กและเยาวชน เสริมสร้างจิตใจให้เข้มแข็ง ห่างไกลจากยาเสพติด ด้วยธรรมะบรรยาย จึงขอเชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมรับฟังบรรยายธรรมะพร้อมนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว หรือที่กำลังจะทิ้ง เช่น เสื้อผ้า โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ มาร่วมบริจาคด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด