ม.แม่โจ้ จับมือ สกว. จัดตั้งศูนย์เครือข่ายและพัฒนาลำไยแม่โจ้ - สกว.แก้ปัญหาลำไยครบวงจร

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงจัดตั้งศูนย์เครือข่ายและพัฒนาลำไยแม่โจ้ - สกว.เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาลำไยอย่างครบวงจร ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวถึงการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่องโครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายและพัฒนาลำไยแม่โจ้ สกว. ในวันนี้ (9 ธ.ค.52) ที่ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่า เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความพร้อมหลายด้าน จึงได้ดำเนินการวิจัยเรื่องลำไยและครอบคลุมเกือบทุกด้านมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบันมีผลงานวิจัยเกี่ยวกับลำไยประมาณ 90 โครงการ มีบุคลากรที่ศึกษาและทำงานเกี่ยวกับลำไยทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาปัญหาของลำไยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจยังไม่สามารถแก้ได้อย่างเป็นรูปธรรม การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายพัฒนาลำไยดังกล่าวจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างครบวงจร โดยจะเป็นศูนย์ให้คำแนะนำด้านวิชาการ พร้อมทั้งมีฟาร์มตัวอย่าง ไว้สำหรับเป็นแหล่งความรู้ให้เกษตรกร สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นแหล่งพัฒนาวิชาการด้านลำไยครบวงจรของประเทศและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้พัฒนาสื่อสารและดูแลเครือข่ายวิชาการด้านลำไย เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรหรือผู้ประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้-สกว. จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ในอนาคตจะส่งเสริมให้มีผู้จัดการสวน เพื่อร่วมทำงานกับหน่วยงานในพื้นที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร เป็นเกษตรกรก้าวหน้าแกนนำในการแก้ปัญหาลำไย ใช้องค์ความรู้ ฝึกปฏิบัติ โดยต้องอบรมตามหลักสูตร

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด