เลขาฯสกศ. เตรียมนำผลการวิจัยสภาพการจัดการศึกษาให้แก่เด็กชายขอบ หลังพบขาดแคลนครูและปัญหาสภาพแวดล้อมชุ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เลขาธิการสภาการศึกษา เตรียมนำผลการวิจัยสภาพการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนชายขอบในจังหวัดชายแดนของไทยที่ติดกับประเทศกัมพูชา หลังพบปัญหาการขาดแคลนครูและปัญหาสภาพแวดล้อมชุมชนที่มีบ่อนการพนันและปัญหายาเสพติด หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ปัญหาการจัดการศึกษาเด็กชายขอบ รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า ผลการวิจัยสภาพการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนชายขอบในจังหวัดชายแดนของไทยที่ติดกับประเทศกัมพูชาพบปัญหาการจัดการศึกษาที่สำคัญ อาทิ ปัญหาขาดแคลนครู ปัญหาสภาพครอบครัวของนักเรียน ปัญหาสภาพแวดล้อมชุมชนที่มีบ่อนการพนันและปัญหายาเสพติด ปัญหาการบริหารจัดการที่โรงเรียนจะอยู่ห่างไกลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และการเดินทางที่ยากลำบาก และวิธีการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดความไม่เสมอภาคในการจัดการศึกษา คณะผู้วิจัยจึงได้ให้เสนอแนะเชิงนโยบาย อาทิ รัฐบาลควรปรับวิธีการจัดสรรงบประมาณ โดยกำหนดอัตราเฉพาะสำหรับพื้นที่ชายแดน และควรเร่งดำเนินการแก้ปัญหาครูย้ายออกนอกพื้นที่คือ ปรับหลักเกณฑ์การสรรหา และบรรจุครูให้เร็วขึ้น ปรับวิธีการพิจารณาความดีความชอบ และกำหนดเป็นโครงการพิเศษ รวมไปถึงอาจพิจารณาจัดตั้งโรงเรียนมิตรภาพไทย-กัมพูชา ในพื้นที่ที่มีนักเรียนกัมพูชาเข้ามาเรียนสูง โดยเน้นการเรียนการสอนสองภาษาคือ ไทยและเขมร และเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลางของอาเซียน เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน เลขาธิกาสภาการศึกษา กล่าวอีกว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)จะนำผลจากการวิจัยดังกล่าวไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ก็มีโครงการเตรียมคนสู่อาเซียน และมีงบประมาณตามโครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง หรือ SP 2 อยู่แล้ว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด