สำนักงาน จ.ปัตตานี เผย มติ ครม. "การจัดให้มีการปะกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิัติงานใน จชต.

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานจังหวัดปัตตานี เผย คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) เรื่อง การจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน จังหวัดชายแดนภาคใต้(จชต.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 ข้อ 13 ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ ดังนี้.- ข้อ 1. ให้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดทำประกันชีวิตเป็น 2 กรณี คือ 1.1 กรณีหน่วยงานของรัฐจัดทำประกันชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน จชต.ว้กับบริษัทประกันภัยอยู่ก่อนแล้ว โดยใช้เงินบริจาคที่หน่วยงานของรัฐได้รับ หรือเงินสวัสดิการของหน่วยงานของรัฐนั้นจ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย และหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะจัดทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันภัยต่อไปอีก 2.2 กรณีหน่วยงานของรัฐไม่ได้จัดทำประกันชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน จชต. และหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์ให้รัฐเป็นผู้จ่าย "เงินทดแทนการประกันชีวิต แทนการจัดทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันภัย ข้อ 2. ให้การประกันชีวิตแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน จชต.โดยให้การคุ้มครองทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำหรือได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติภารกิจใน จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา ซึ่งประกอบด้วย อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย อ.นาทวี และ อ.จะนะ แต่ไม่รวมถึง จ.สตูล ข้อ 3. อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณจำนวน 96,480,000 บาท ตั้งไว้ที่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ใช้เป็นค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดทำประกันชีวิตหรือเงินทดแทนการประกันชีวิตแล้วแต่กรณี ตามข้อ 1 และให้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) สามารถขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นจากสำนักงบประมาณ และ 4. ให้เริ่มต้นการจัดทำประกันชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน จชต.ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อ 1 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด