ผวจ.สุราษฎร์ธานีระบุ เร่งขับเคลื่อนนโยบายต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบุ เร่งขับเคลื่อนนโยบายต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด นาย ดำริห์ บุญจริง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และกลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีการแต่งตั้งอนุกรรมการการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ และร่วมประชุมกำหนดแนวทาง ตลอดจนวัตถุประสงค์ และ เป้าหมายของโครงการรั้วสังคม เพื่อควบคุมปัจจัยเงื่อนไขสำคัญที่จะส่งผลต่อการแพร่ระบาดยาเสพติด และเพื่อเป็นการส่งเสริมปัจจัยบวกให้ประชาชน และ องค์กรให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน โดยเน้นไปที่เป้าหมายเป็นเยาวชน อายุระหว่าง 13 -24 ปี เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและ ลดปัจจัยลบที่ส่งผลต่อกลุ่มเยาวชน เช่น หอพัก สถานบันเทิง ร้านเกมส์ ร้านอินเทอร์เน็ต และแหล่งมั่วสุมอื่นๆ เป็นต้น ในท้องที่ภายในจังหวัด ขณะเดียวกันนี้ยังเป็นการเสริมสร้างให้มีปัจจัยด้านบวก หรือพื้นที่บวก เช่น มีลานกีฬาต้านยาเสพติด ลานดนตรี ลานกิจกรรมต่างๆให้กับเยาวชนในปริมาณมากเพียงพอในทุกอำเภอ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับเด็กและเยาวชนได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อลดปัญหาต่างๆในท้องถิ่น