ผวจ.ตราด เผยอ่างเก็บน้ำบ้านบำโรณ สามารถแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ระบุ อ่างเก็บน้ำบ้านบำโรณ สามารถแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมได้เป็นอย่างดี นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยว่า อ่างเก็บน้ำบ้านบำโรณ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เป็นโครงการที่สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงแก้ปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำท่วมและภัยแล้ง ในพื้นที่บ้านบำโรณในฤดูฝนน้ำจะท่วมเป็นประจำ แต่ในฤดูแล้งจะขาดแคลนน้ำ อำเภอเขาสมิง จึงจัดทำโครงการอ่างเก็บน้ำในลักษณะแก้มลิง เพื่อเก็บกักน้ำในฤดูน้ำหลากจากแม่น้ำเขาสมิง โดยเสนอโครงการให้ชลประทานจังหวัดตราด พิจารณาจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำ และบรรจุเป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตราด และได้อนุมัติงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดประจำปี 2552 เนื้อที่อ่างเก็บน้ำประมาณ 125 ไร่ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อประมาณเดือนมีนาคม 2552 นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ในเรื่องน้ำท่วม น้ำแล้งได้ระดับหนึ่ง นอกจากนั้น ยังพัฒนาเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ สร้างอาชีพให้ราษฎร และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ หรือจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีของประชาชนในท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่งด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด