ก.ทรัพย์ฯ เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย อย่างยิ่งใหญ่

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชน และประชาชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวในการเปิดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2552 เหลือง-ฟ้า มหามงคล เทิดพระเกียรติจากวันแม่ถึงวันพ่อ ที่ศูนย์แสดงสินค้าและประชุมอิมแพคเมืองทองธานี ว่ากิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม ที่เน้นการเสริมสร้างจิตสำนึกรัก และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในการร่วมกันแสดงกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งกิจกรรมเทิดพระเกียรติออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านน้ำ และด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระทรวงได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2552 ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเทิดพระเกียรติทั้ง 2 พระองค์ ให้สมกับที่พระองค์ทรงห่วงใยปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนกำลังประสบอยู่ ผ่านนิทรรศการเทิดพระเกียรติภายใต้โครงการเหลือง-ฟ้ามหามงคล จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคเอกชนที่ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมตลอดมา เพื่อให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ให้กับเยาวชนและประชาชนที่สนใจ ทั้งนี้ บรรยากาศวันสิ่งแวดล้อมไทย มีเยาวชนและประชาชนให้ความสนใจเข้าชมงานเป็นจำนวนมาก โดยประชาชนที่สนใจ สามารถมาชมงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 ธันวาคม ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและประชุม อิมแพคเมืองทองธานี

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด