สศร.ใช้วรรณกรรมปรับภาพเมืองไทย

นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) เปิดเผยว่า สศร.ได้จัดทำโครงการหนังสือแปลคัดสรรไทย-อังกฤษ โดยจะคัดเลือกวรรณกรรมดั้งเดิมของไทยมาแปลเป็นภาษาอังกฤษ และนำวรรณกรรมต่างประเทศมาแปลเป็นภาษาไทย ปีละ 6 เรื่อง รวม 10,000 เล่ม เพื่อเผยแพร่วรรณกรรมไทย ที่สื่อถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้ชาวต่างชาติได้เห็น เนื่องจากในสายตาของชาวต่างชาติจะมองว่า ประเทศไทยมีแหล่งสถานบันเทิงมา มีการค้าโสเภณี ทั้งที่สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนน้อยของสังคม ขณะที่เรามีเรื่องวิถีชีวิตความเป็นไทยที่ดีมากมายที่ควรนำมาเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติได้รู้จัก

นอกจากนี้ สศร.ยังได้จัดโครงการสร้างสรรค์งานวรรณศิลป์ร่วมสมัยกับศิลปินแห่งชาติและศิลปินศิลปาธรขึ้นด้วย โดยการจัดอบรมความรู้แก่เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถด้านงานเขียนระดับอุดมศึกษา เพื่อต่อยอดให้เป็นนักเขียนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ ร้อมทั้งนำผลงานจากผู้เข้ารับการอบรมมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือเผยแพร่ และหากเด็กและเยาวชนคนใดมีความสามารถด้านงานเขียนอย่างเด่นชัด สศร.ก็จะให้ทุนส่งเสริมด้านวรรณกรรมจนเรียนจบระดับอุดมศึกษาด้วย ซึ่งต่อไปในอนาคต สศร.จะเชื่อมโยงโครงการให้เป็นระบบใหญ่ เพื่อนำองค์ความรู้ด้านศิลปะมาสร้างรายได้ให้แก่ประเทศต่อไป ผอ.สศร.กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด