ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 15.05 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้ - นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการอำนวยการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ พุทธศักราช 2550-2552 ซึ่งครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2552 เฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินกิจกรรมของสมาคมฯ ในโอกาสนี้ คณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ ที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ พุทธศักราช 2552-2554 ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อขอรับพระราชทานพระราชดำริสำหรับเป็นแนวทางในการบริหารสมาคมฯ ด้วย - เภสัชกรหญิง ศิริลักษณ์ สุธีกุล ประธานบริหารบริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด นำคณะกรรมการกลุ่มบริษัท เวชภัณฑ์โนวาร์ตีส เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสำหรับเป็นทุนการศึกษา โนวาร์ตีสเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เพื่อพระราชทานแก่นักศึกษาไทยให้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศ หรือฝึกอบรม ณ สถาบันในต่างประเทศ ในโอกาสนี้ นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาทุนโนวาร์ตีสเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา นำนักศึกษาที่ได้รับทุน โนวาร์ตีสเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ให้ศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย ต่อจากนั้น เวลา 16.06 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ - นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ นำบุคคลและผู้แทนหน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี 2552 เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลเกียรติคุณบุคคล หน่วยงานและโครงการดีเด่นของชาติ กับรับพระราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ในการนี้ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการคัดเลือกและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ และคณะ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า การที่ทุกคน ทุกหน่วยงาน ได้อุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถด้วยความอุตสาหะและพยายามและความเสียสละ โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา จนงานที่ทำสำเร็จผลดีเด่น อำนวยประโยชน์แก่ตนแก่ส่วนรวมเป็นที่ประจักษ์ชัดดังนี้ นับว่าแต่ละคนได้ปฏิบัติบำเพ็ญความดีควรแก่การยกย่องโดยแท้ ในเรื่องการทำความดีนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เคยพระราชทานพระบรมราโชวาทไว้ เป็นใจความว่า ความดีแม้จะเป็นสิ่งที่ทำยาก และเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายก็จะเข้ามาแทนที่ แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้ตัว ทุกคนจึงต้องตั้งใจพยายามสร้างเสริมและรักษาความดีให้สมบูรณ์อยู่เสมอ ทุกคนต่างก็ได้ปฏิบัติตนปฏิบัติงานมาด้วยดี จนได้รับการยกย่องจากทางราชการแล้ว หากจะได้น้อมนำพระบรมราโชวาทข้างต้นมาเป็นเครื่องเตือนใจ ในอันที่จะรักษาและสร้างเสริมความดีที่มีอยู่ให้ยิ่งเจริญงอกงามขึ้น ก็จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลให้บังเกิดความรุ่งเรืองมั่นคง ทั้งแก่ตนเองและแก่ส่วนรวมตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด - นายเสรี สุวรรณภานนท์ นำอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จากการจำหน่ายนาฬิกาที่ระลึกแบบพกพาประดับตราสัญลักษณ์พานรัฐธรรมนูญ เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เสร็จแล้ว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับ ดังนี้ -คณะกรรมการร้านในงานกาชาด ประจำปี 2552 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2552 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย ดังนี้ 1.คณะกรรมการร้านกองทัพเรือ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2552 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย 2.คณะกรรมการร้านมหาวิทยาลัยรามคำแหง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2552 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย 3.คณะกรรมการร้านกรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2552 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย 4.คณะกรรมการร้านบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2552 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย 5.คณะกรรมการร้านมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2552 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย 6.คณะกรรมการร้านสมาคมกีฬายิงธนู เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2552 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย - รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ควบคุมทีม และนิสิตผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ การแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอลโรโบคัพ 2009 (Robocup 2009) ณ เมืองกราซ เครือรัฐออสเตรเลีย เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการแข่งขันฯ และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันฯ ประกอบด้วย รางวัลแชมป์โลก เวิลด์ โรโบคัพ 2009 (World Robocup 2009) จากการแข่งขัน โรโบคัพ ซ็อคเกอร์ (Robocup Soccer) ประเภท สมอล ไซส์ลึก (Small size League) รางวัลชนะเลิศ เทคนิคัล ชาเลนส์ (Technical Challenge) และรางวัล เบสท์ เอ็กซเท็นท์ ทีม เดสคริปชั่นเปเปอร์ (Best Extended Team Description Paper : ETD ในโอกาสนี้ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดออกแบบแอพพลิเคชั่นส์ โอเพ่น ซอร์ส ที่ประยุกต์ใช้งานได้จริง โอเพ่น ไจฟ์ (Open Jive) ระดับภูมิภาคที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ ด้วยผลงานโอเพน ซอร์ส ขุมทรัพย์จากกองขยะ ซึ่งได้รับรางวัลจิตวิญญาณของผู้ประกอบการดีเด่น ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย - นางธิดาพร สมิตะสิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พี แอนด์ เอส โดโลไลม์ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแร่โดโลไมท์บด เพื่อทรงใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - นางโสภา สุยะนันทน์ ประธานจัดการแข่งขันกอล์ฟ อ.บ.41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันฯ เพื่อสมทบทุนมูลนิธิมหาจักรีสิรินธร เพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมทบทุนอักษรศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้ ผู้สนับสนุนทีมกอล์ฟ และผู้ชนะการแข่งขันฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย - คณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำเยาวชนที่ชนะการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ประลองเพลง ประเลงมโหรี ครั้งที่ 23 ประจำปี 2551 ประเภทการบรรเลงขับร้อง (วงมโหรี) 1 วง ประเภทการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรี ประกอบด้วย การบรรเลงเดี่ยว-ซอด้วง การบรรเลงเดี่ยว-ระนาดเอก การบรรเลงเดี่ยว-ปี่ใน และขับร้องเพลงไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสนี้ คณะผู้ให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย เวลา 16.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงประกอบพิธีสมรสพระราชทานแทนพระองค์ แก่ นายกฤษณ์ ตรีนุชกร กับ นางสาวพัชราภา จันทิก เวลา 10.04 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมซ้อมดนตรีกับวงดุริยางค์ทหารเรือ ณ หอกองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย เวลา 14.20 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง จากวังศุโขทัย ไปทรงเป็นประธานการจัดงาน พุทธบารมีมหามงคล ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันเดียวกันนี้ เวลา 16.37 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานงาน มหัศจรรย์วันคริสต์มาส ครั้งที่ 4 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!