ชาวนาท่ามเหนือ จ.ตรัง ร่วมปลูกหญ้าแฝกและปล่อยปลาเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประชาชนใน ต.นาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จ.ตรัง ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทำการปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินพร้อมปล่อยพันธุ์ปลาเพิ่มความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมกับประชาชนในตำบลนาท่ามเหนือ ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ ร่วมทำกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคมนี้ โดยร่วมกันปลูกหญ้าแฝก ปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกต้นศรีตรัง ทั้งนี้โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดตรังได้สนับสนุนหญ้าแฝกจำนวน 50,000 กล้า ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดตรัง สนับสนุนพันธุ์ปลาทั้งหมด 50,000 ตัว และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง สนับสนุนต้นศรีตรังอีกจำนวน 200 ต้น สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ที่พระองค์ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ทั้งด้านการพัฒนาการเกษตร การจัดการดิน การจัดการน้ำ ทรงแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน โดยเฉาะปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ก่อให้เกิดคุณูปการต่อการเกษตรและความเป็นอยู่ของเกษตรกรอย่างมาก โดยทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับการ แก้ไขปัญหาการเสื่อมโทรมและการพังทลายของหน้าดินว่า ให้ใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาปรับปรุงบำรุงดิน ฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขยายพันธุ์ทำให้มีกล้าหญ้าแฝกเพียงพอที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชนนำไปปลูก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ของตนเอง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด