โรงเรียนเครือคาทอลิกพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตรขั้นพื้นฐาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงศึกษาธิการ ได้นำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มาใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เพื่อพัฒนาการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิชาที่เรียน รวมทั้งมีคุณลักษณะนิสัยที่ดีทั้งในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งแตกต่างจากหลักสูตรที่ใช้อยู่เดิม ดังนั้น เพื่อให้ครูผู้สอนในโรงเรียนเครือคาทอลิก มีความรู้ความเข้าใจในการสอนตามหลักสูตรใหม่นี้อย่างถ่องแท้ เพื่อพัฒนาการสอนอย่างมีคุณภาพและเป็นรูปธรรม บาทหลวงทรงราชย์ ศรีระหงส์ ประธานฝ่ายการศึกษาสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และซิสเตอร์ดรุณี ศรีมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนธิดาแม่พระ จึงได้ลงนามความร่วมมือกับนายศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ หรือ พว. ในโครงการการเพิ่มคุณภาพสถานศึกษา ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของ กระทรวงศึกษาการ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!