มรภ.เทพสตรีรับตรง1.9พันคน

ผศ.ดร.สุรชัย เทียนขาว รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) เทพสตรี เปิดเผยว่า มรภ.เทพสตรี กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2553 ในระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง ปริญญาตรี 4 ปี และ ปริญญาตรี 5 ปี จำนวน 1,990 คน ใน 6 คณะ ดังนี้ คณะครุศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 30 คน เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 20 คน การจัดการกีฬาและนันทนาการ 30 คน ปริญญาตรี 5 ปี การศึกษาปฐมวัย 50 คน พลศึกษา 50 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปริญญาตรี 4 ปี เกษตรศาสตร์ 15 คน เคมี 30 คน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 40 คน ชีววิทยาประยุกต์ 40 คน คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ 15 คน ฟิสิกส์ 15 คน เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ 20 คน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 30 คน เทคโนโลยีชีวภาพ 25 คน เคมีอุตสาหกรรม 25 คน ปริญญาตรี 5 ปี คณิตศาสตร์ 40 คน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 40 คน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาจีน 25 คน ภาษาญี่ปุ่น 20 คน ภาษาอังกฤษ 50 คน ภาษาไทย 20 คน ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 20 คน ศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์) 30 คน รัฐประศาสนศาสตร์ 50 คน สารสนเทศศาสตร์ 20 คน ดนตรี 20 คน การปกครองท้องถิ่น 60 คน นิติศาสตร์ 50 คน ปริญญาตรี 5 ปี ดนตรีศึกษา 30 คน ภาษาอังกฤษ 30 คน ภาษาไทย 20 คน สังคมศึกษา 20 คน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 40 คน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ 120 คน การจัดการสำนักงานอัตโนมัติ 20 คน ปริญญาตรี 5 ปี คอมพิวเตอร์ศึกษา 80 คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 40 คน การจัดการอุตสาหกรรม 30 คน เทคโนโลยีเครื่องกล 40 คน ออกแบบผลิตภัณฑ์ 30 คน วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 40 คน คณะวิทยาการจัดการ ปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตร์ 60 คน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ 40 คน การจัดการการคลัง 40 คน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 30 คน การจัดการทั่วไป 70 คน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20 คน การตลาด 40 คน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 120 คน และการบัญชี 50 คน ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 ที่กองบริการการศึกษา โทร.0-3661-1242 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tru. ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 0-3642-2605, 0-3642-7485-93.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด