เกษตรกรไทยหนี้บวม16%

นายวชิร คูณทวีเทพ อาจารย์ประจำศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เปิดเผยผลสำรวจทรรศนะต่อนโยบายของรัฐ ประกันราคา และแก้ไขหนี้นอกระบบว่า ภาระหนี้สินของเกษตรกรปัจจุบันเฉลี่ยที่ 243,938.60 บาทต่อครัวเรือน เพิ่มขึ้น 16% จากปีก่อนที่มีหนี้สิน 210,387 บาทต่อครัวเรือน โดยเป็นหนี้ในระบบ 56.25% และหนี้นอกระบบ 43.75% ขณะที่การผ่อนชำระอยู่ที่ 9,796.85 บาท ต่อเดือน แบ่งเป็นการผ่อนชำระหนี้ในระบบ 6,609.75 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 7.42% ต่อปี ส่วนหนี้นอกระบบผ่อนชำระ 9,608.53 บาทต่อเดือน อัตราดอกเบี้ย 10.40% ต่อเดือนหรือ 124.8% ต่อปี

ภาระหนี้ปัจจุบันเมื่อเทียบกับที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่าง 25% ระบุว่าเพิ่มขึ้นทั้งหนี้ในและนอกระบบ โดยสาเหตุมาจากต้นทุนการเพาะปลูก ราคาค่าแรง ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ค่าเช่านา ส่งผลให้เกษตรกรขาดสภาพคล่อง เนื่องจากราคาเฉลี่ยของสินค้าเกษตรในปีนี้ลดลงจากปี 51 มากถึง 20% ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอ และต้องหันไปกู้หนี้นอกระบบ หลังจากสถาบันการเงินเพิ่มความเข้มงวด และจำกัดวงเงินในการปล่อยกู้ให้ประชาชน

ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการแก้หนี้นอกระบบ และสนใจเข้าร่วมโครงการของรัฐ โดย 35.3% เชื่อว่าโครงการแก้หนี้นอกระบบมีประโยชน์ และลดดอก เบี้ยจ่าย มีเงินเหลือเก็บมากขึ้น ขณะที่ 25.3% ระบุว่าช่วยลดปัญหาอาชญากรรมจากการทวงหนี้ แต่เมื่อถามถึงผลสำเร็จในการแก้หนี้นอกระบบ ส่วนใหญ่ 75% มองว่าแก้ปัญหาได้น้อยมากถึงปานกลาง ขณะที่มี 9.7% ระบุว่าแก้ปัญหาได้มากและมี 9.4% ระบุว่าแก้ปัญหาไม่ได้เลย

อย่างไรก็ตามเกษตรกรต้องการให้รัฐเข้ามาแก้ปัญหาหนี้ และเพิ่มรายได้ให้เป็นระบบอย่างยั่งยืนมากกว่าทำแบบฉาบฉวย โดยเฉพาะการแก้ปัญหาต้นทุนการเพาะปลูก ปุ๋ย พันธุ์พืช เทคโนโลยีการผลิต เพื่อให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น รวมถึงจัดหาตลาด รองรับสำหรับการจำ หน่ายสินค้าเกษตร และให้สินเชื่อแก่ภาคการเกษตร

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด