ก.ทรัพยากรฯ เปิดเวทีสนทนาหาทางออก EIA สำหรับโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเวทีสนทนา หาแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA สำหรับโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง เพื่อสร้างความเข้าใจกับทุกภาค นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวในการเป็นประธานเปิดเวทีสนทนา หาแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงว่า จากที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีมติเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552 และวันที่ 30 ตุลาคม 2552ที่ผ่านมา ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญ โดยได้เห็นชอบต่อร่างประกาศกระทรวงฯดังกล่าว ในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA สำหรับโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ โดยเวทีสนทนาครั้งนี้ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ ตัวแทนจากภาคประชาชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เป็นผู้อนุญาตและนักวิชาการ มาร่วมพูดคุยหาทางออกของการพัฒนาประเทศ ไปพร้อมๆกับการอยู่ร่วมกันกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างปกติสุข ทั้งนี้ การสนทนาตอบข้อสงสัยต่างๆในเวทีนี้ ได้หยิบยกปัญหาในพื้นที่มาบตาพุดในประเด็นต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญ ทางกระทรวงฯ จะเร่งดำเนินการปรับปรุง EAI และกำหนดให้มีการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับภาคอุตสาหกรรม และประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความพอใจกับทุกฝ่ายด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด