ผลวิจัยชี้ทำ 3 จีไม่คุ้ม-ผู้บริโภคมอง 4 จี

เปิดผลวิจัย มรภ.สวนสุนันทา เรื่อง 3จี พบผู้ตอบแบบสอบถามเพียง 26.7% รู้จัก 3จี ชี้สนใจใช้เทคโนโลยี 4จี มากกว่า 3จี

นายเมธี สูตรสุคนธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยถึงผลการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อความต้องการการให้บริการระบบการสื่อสารแบบ 3จี ว่าจากการทำแบบสำรวจด้วยวิธีสุ่มโทรศัพท์สัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 3,000 คน จากฐานข้อมูลของศูนย์วิจัยพัฒนาธุรกิจและจริยธรรม มรภ.สวนสุนันทา พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามเพียง 800 คนที่รู้จักเทคโนโลยี 3จี หรือคิดเป็น 26.7%

การทำสำรวจครั้งนี้มีโจทย์อยู่ที่การสำรวจเพื่อสอบถามถึงความแตกต่างของเทคโนโลยี 3จี กับ 4จี รวมถึงความต้องการใช้งานของประชาชน ซึ่งข้อมูลที่ได้ ระบุว่า เหตุผลที่ทำให้ผู้บริโภคต้องการใช้งาน 3จี ใน 3 อันดับแรก คือ ต้องการใช้งานโทรศัพท์มือถือได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์พกพา ใช้งานระบบนำทางและเพื่อใช้โทรศัพท์มือถือเข้าดูรายการโทรทัศน์ ขณะที่เหตุผลของผู้บริโภคที่ต้องการใช้งาน 4 จี คือ การใช้งานโทรศัพท์มือถือเพื่อดาวน์โหลดไฟล์และเล่นเกม เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และเข้าชมรายการโทรทัศน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งไม่ได้แตกต่างกันมากนัก นายเมธี กล่าว

จากผลสำรวจความต้องการใช้งาน 3 จี และ 4 จี พบว่า กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการใช้งานเทคโนโลยี 3จี คิดเป็น 63.5% ขณะที่ 65.3% ตอบว่าถ้าเลือกได้ต้องการใช้งานเทคโนโลยี 4จี โดยช่วงอายุของผู้ที่ต้องการใช้งานเทคโนโลยี 3จี และ 4จี มากที่สุดอยู่ระหว่าง 18-25 ปี

นอกจากนี้ ผลสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการใช้งานเทคโนโลยี 4จีในปริมาณที่สูง และถ้ามีบริการอื่นที่ทำให้ใช้งานอินเทอร์เน็ต หรือตอบสนองความต้องการได้ดีกว่าเทคโนโลยี 3จี ก็พร้อมที่จะเลือกใช้งาน โดยพิจารณาจากความเร็วในการใช้งานอินเทอร์เน็ต คุณภาพการประมวลผล และอัตราค่าบริการ

นายเมธี กล่าวว่า ผลสำรวจที่ได้ ชี้ว่า สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการคือคุณลักษณะในการทำงานของ 4จี ทั้งเรื่องความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การสื่อสารแบบทันเหตุการณ์ การดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลและเล่นเกม รวมทั้งใช้งานโทรศัพท์มือถือได้เหมือนกับคอมพิวเตอร์พกพา ดังนั้นถ้าลงทุนทำ 3จีตอนนี้ แล้วมีเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความเร็วในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ ที่ราคาถูกกว่าและประสิทธิภาพดีกว่า ตนมองว่าการลงทุนทำ 3จีเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่า.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด