เทศบาลเมืองระนองเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2554

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองระนอง เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2554 นายสมบุญ ติกวัฒนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองระนอง เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองระนอง ได้เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2554 เพื่อรับเบี้ยยังชีพเดือนละ 500 บาท โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้ มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องเกิดก่อน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2493 และมีสัญชาติไทย เป็นผู้มีชื่อตามทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองระนอง ไม่เป็นผู้ได้รับเงินสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองระนอง พร้อมหลักฐาน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาสมุดบัญชีธนาคารให้กรณีที่ต้องการให้โอนเงินเข้าธนาคาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-7781-0033

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!