พระจอมเกล้าธนบุรีรับตรงประจำปี2553

รศ.ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล อธิการ บดี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดเผยถึงการรับสมัครนักศึกษาด้วยวิธีรับตรงว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รับ 5 คน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 10 คน วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 5 คน วิศว กรรมวัสดุ 30 คน วิศวกรรมเครื่องมือ 35 คน วิศวกรรมโยธา (นานาชาติ) 40 คน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) 20 คน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทค โนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย 25 คน เทคโนโลยีมีเดีย 18 คน เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 17 คน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน 20 คน เทคโนโลยีอุตสาห กรรม วิชาเอกโยธา 20 คน เอกอุตสาหการ 10 คน เอกไฟฟ้า 15 คน เอกเครื่องกล 15 คน หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรม บัณฑิต 5 ปี (ค.อ.บ.5ปี) วิศวกรรมเครื่อง กล 25 คน วิศวกรรมไฟฟ้า เอกไฟฟ้ากำลัง 15 คน เอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 15 คน เอกวิศวกรรมอร์ 15 คน วิศวกรรมโยธา 40 คน วิศวกรรมอุตสาหการ 35 คน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 4 ปี มีเดียอาตส์ 25 คน

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 15 คน เคมี 60 คน สถิติประยุกต์ 20 คน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ) 45 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาษาไทย) 30 คน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (นานาชาติ) 50 คน สถาปัตยกรรมภายใน (นานาชาติ) 40 คน การออกแบบอุตสาหกรรม (นานาชาติ) 40 คน ออกแบบนิเทศศิลป์ (ภาษาอังกฤษ) 50 คน โครงการทายาทอุตสาห กรรม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 3 คน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 ธ.ค. ทางเว็บไซต์ http:// www.kmutt.ac.th/admission หรือโทร. 0-2470-8146 และ 0-2470-8348

สำหรับโครงการรับนักศึกษาคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษ และทุน เพชรพระจอมฯ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2 คน เคมี 6 คน ฟิสิกส์ประยุกต์ 6 คน จุลชีววิทยา 2 คน วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 2 คน สถิติประยุกต์ 2 คน วิทยาศาสตร์และเทคโน โลยีการอาหาร 1 คน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโยี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 1 คน วิศวกรรมไฟฟ้า เอกไฟฟ้ากำลัง 1 คน เอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 คน วิศวกรรมโยธา 1 คน วิศวกรรมอุตสาหการ 1 คน เทคโนโลยีมีเดีย 5 คน เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 1 คน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เอกเครื่องกล 1 คน เอกไฟฟ้า 1 คน เอกโยธา 1 คน เอกอุตสาหการ 1 คน และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ) 2 คน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พ.ย. 52 ทางเว็บไซต์ http://www. kmutt.ac.th/ admission โทร. 0-2470-8146 และ 0-2470-8348.

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!