บี้อปท.คาบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

คลังโวยโอนเงินครบแอบดองเค็ม

นายพฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รมช.คลัง เปิดเผยถึงกรณีมีผู้ร้องเรียนว่า ยังไม่ได้รับ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุว่า เกิดจากความล่าช้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพราะกรมบัญชีกลางได้โอนเงินงบประมาณโครงการเบี้ยยังชีพไปให้อปท. ครบหมดแล้วทั้งก้อนให้ผู้สูงอายุกว่า 7 ล้านคน ที่ขึ้นทะเบียนไว้ครั้งแรก วงเงินรวม 30,000-40,000 ล้านบาท ไม่มีตกค้าง ดังนั้นต้องให้คณะกรรมการกระจาย อำนาจสู่ท้องถิ่นไปเร่งรัดจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุ

รัฐบาลยืนยันว่า ส่วนกลางไม่ได้จ่ายเงินล่าช้า และได้โอนเงินให้อปท.ไปหมดแล้ว ดังนั้นกรณีที่เกิดความล่า หรือเกิดปัญหา ว่า ผู้สูงวัยได้รับเงินไม่ครบจำนวน 500 บาท ที่แย่กว่านั้น บางรายได้รับเพียง 100 บาท เพราะโดนกินค่าหัวคิวนั้น รัฐบาลทราบถึงปัญหาแล้ว แต่ต้องให้เป็นหน้าที่ของอปท.ในแต่ละจังหวัดนั้น ๆ เองที่จะเข้าไปบริหารจัดการและจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เร่งรัดดำเนินการ

อีกทั้ง เนื่องจากขณะนี้ไม่มีกฎหมายที่ให้กระทรวงการคลังเข้าไปตรวจสอบว่าอปท.ใช้เงินตรงวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งยอมรับว่าเป็นจุดอ่อน และหนักใจมาก ที่กรมบัญชีกลางตรวจสอบบัญชีจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้หมด ยกเว้นไม่สามารถตรวจสอบบัญชีของอปท.ทั่วประเทศกว่า 70,000 แห่ง ทำให้ไม่รู้เลยว่า แต่ละโครงการที่เสนอเข้ามาและได้รับเงินไปแล้วนั้น ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามเวลาที่กำหนดหรือไม่ ได้งานมากน้อยเท่าใด

ปัจจุบันนี้ อปท.รับเงินโดยตรงจากรัฐบาลผ่านพ.ร.บ.กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เพื่อให้คล่องตัวในการดำเนินงาน ซึ่งจะโอนเงินให้ไปทั้งก้อน และต้องรอจนกว่าจะหมดปีงบประมาณ ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จะเข้าไปตรวจสอบ.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด