สพท.ตราด เตรียมจัดตั้งชมรมการละเล่นพื้นบ้าน มุ่งนำไปประยุกต์จัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด เตรียมจัดตั้งชมรมการละเล่นพื้นบ้าน มุ่งนำไปประยุกต์จัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่น นายธงชัย พุ่มชลิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด (สพท.ตราด) เตรียมดำเนินการจัดตั้งชมรมการละเล่นพื้นบ้านของจังหวัดตราดขึ้น เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และท้องถิ่น สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในการเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนทุกคน และเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรมให้ผู้เรียนบรรลุจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในเรื่องของการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย โดยเตรียมเปิดรับสมาชิกและข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในระดับโรงเรียน ระดับอำเภอ และระดับจังหวัดเพื่อร่วมกันกำหนดกิจกรรม รวบรวมประวัติ ภูมิปัญญาการละเล่นพื้นบ้านของจังหวัดตราด นำไปประยุกต์ใช้จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในแต่ละโรงเรียนตามภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นต่อไป สำหรับการละเล่นพื้นบ้านที่น่าสนใจในจังหวัดตราดมีหลากหลาย อาทิ ประเพณีและการละเล่นของชาวชอง ประเพณีและการละเล่นของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน เป็นต้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด