ท้องถิ่น จ.ตราด แจ้ง อปท. เตรียมพร้อมรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ระหว่างวันที่ 16 - 30

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ท้องถิ่น จังหวัดตราด แจ้ง อปท. เตรียมพร้อมรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ระหว่างวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน นี้ นายฉัตรชัย คุ้มสติ ท้องถิ่นจังหวัดตราด กล่าวระหว่างการประชุมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในจังหวัดตราด ว่า กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ที่ผ่านมา เพื่อให้การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนละเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แทนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสงเคราะห์ฯ พ.ศ. 2548 และระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทางท้องถิ่นจังหวัดจึงขอให้ อปท. เร่งศึกษาเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตามเพื่อให้การจัดทำบัญชีผู้สูงอายุให้เป็นปัจจุบัน ท้องถิ่นจังหวัดตราดจึงขอให้ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง เตรียมจัดให้มีการลงทะเบียนเบี้ย ผู้สูงอายุรายใหม่ ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2493 และไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน รวมทั้งผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ โดยเปิดให้ลงทะเบียผู้สูงอายุ รายใหม่ระหว่างวันที่ 16 30 พฤศจิกายน นี้ โดยหลังจากที่จัดทำทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่แล้ว ขอให้ อปท.ติดบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุทั้งหมดติดประกาศในที่เปิดเผย ในที่สาธารณะ พร้อมทั้งส่งรายชื่อให้กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด ภายในวันที่ 15 มกราคม 2553 ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลในภาพรวมทั้งหมดใช้ในการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของปีงบประมาณ 2554 ต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!