อบต.แสนตุ้ง ร่วม กลุ่มประมงพื้นบ้าน ตั้งชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสวัสดิก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง ร่วมกับ กลุ่มประมงพื้นบ้าน จัดตั้งชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสวัสดิการชุมชน เพื่อเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ป่าชายเลน และการจับสัตว์น้ำที่ผิดวิธี นายอภินันท์ สว่างไสว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้ง กล่าวว่า จากการสำรวจพบพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณป่าแม่น้ำเวฬุ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ถูกบุกรุกทำลายทำให้เสื่อมโทรมลงไปมาก และมีการทำประมงผิดวิธีกันมากขึ้น จึงทำให้สัตว์น้ำลดลง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตุ้งและกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านตำบลแสนตุ้ง จึงได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานประมงจังหวัดตราด สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 4 (น้ำเชี่ยวตราด) จัดตั้งชมรมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสวัสดิการชุมชน เพื่อเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังการลักลอบตัดไม้ป่าชายเลน และจับสัตว์น้ำที่ผิดวิธีอันจะนำไปสู่ความเสียหายเหมือนดังที่เคยเกิดขึ้น และจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศ นำรายได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน โดยเน้นทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยการดำเนินการในเบื้องต้นของชมรม จะดำเนินการฟื้นฟูป่าชายเลนโดยปลูกทดแทนพื้นที่เสื่อมโทรม และกิจกรรมเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำตามธรรมชาติก่อน และจะดำเนินการเพิ่มสัตว์น้ำให้มากขึ้นในโอกาสต่อไปโดยจะพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด