"การบินพลเรือน" ออกประกาศให้สายการบิน บรรทุกผู้โดยสารได้ตามความจุของเครื่องบิน

"การบินพลเรือน" ออกประกาศให้สายการบิน บรรทุกผู้โดยสารได้ตามความจุของเครื่องบิน
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ออกประกาศเปิดให้สายการบินขนส่งผู้โดยสารทางอากาศตามความจุของเครื่องบิน 

นายสุทธิพงษ์ คงพลู ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. ลงนามในประกาศสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสําหรับผู้ดําเนินการสนามบินและผู้ดําเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ฉบับที่ 7 โดยให้ผู้ดําเนินการเดินอากาศจํากัดการปฏิบัติการบินในระหว่างช่วงเวลาที่กําหนดไว้ตามข้อกําหนด ฉบับล่าสุด เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสารในการเดินทางระหว่างสนามบินและที่พัก และสอดคล้องกับ การบริการขนส่งสาธารณะประเภทอื่นที่ดําเนินตามข้อกําหนดและข้อปฏิบัติเดียว

ประกาศฉบับนี้อนุญาตให้สายการบินสามารถบรรทุกจํานวนผู้โดยสารได้ตามความจุของอากาศยานที่ใช้ในการทําการบินเที่ยวบินนั้น ๆ และ ให้ผู้ดําเนินการเดินอากาศพิจารณาการจัดที่นั่งในห้องโดยสารอย่างเหมาะสม เป็นไปตามมาตรการ ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด เพื่อช่วยป้องกันควบคุมโรค ทั้งนี้มีผล ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 64 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดไป หรือมีประกาศอื่นใดเพิ่มเติม