จ.สุโขทัย ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 4 ปี (2553-2556)

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสุโขทัย ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 4 ปี (2553-2556) และการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ ประจำปี 2553 ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการประชุมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 4 ปี ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยจัดขึ้น เพื่อเตรียมองค์กรให้มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงานในการพัฒนาไปสู่สากล เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และตรวจประเมินองค์กรด้วยตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มงาน/นักวิชาการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จำนวน 59 คน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและหัวหน้ากลุ่มงานแห่งละ 4 คน จำนวน 36 คน สาธารณสุขอำเภอและนักวิชาการ แห่งละ 3 คน จำนวน 27 คน เจ้าหน้าที่จากสถานีอนามัยทุกแห่งๆละ 1 คน จำนวน 118

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!