อำเภอยางสีสุราชร่วมกับชาวบ้านสะเดาหวาน ตำบลนาภู จัดโครงการชวนเสี่ยวเกี่ยวข้าวเพื่อฟื้นฟูประเพณีวัฒนธ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

อำเภอยางสีสุราชร่วมกับชาวบ้านสะเดาหวาน ตำบลนาภู จัดโครงการชวนเสี่ยวเกี่ยวข้าว เพื่อฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวให้กลับสู่ชนบทและชุมชน ที่บ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 3 ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอยางสีสุราช ร่วมกับชาวบ้านสะเดาหวาน หมู่ที่ 3 จัดโครงการชวนเสี่ยวเกี่ยวข้าวเพื่อฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวให้กลับสู่ชนบท และเสริมสร้างความรักความสามัคคีสมานฉันท์ให้กลับสู่หมู่บ้านและชุมชนพร้อมทั้งปฏิบัติตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโดยการลดต้นทุนการผลิตมีการช่วยเหลอซึ่งกันและกันในชุมชน โดยมีชาวบ้านกว่า 50 คน สำหรับโครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นทั้ง 7 ตำบล ในอำเภอยางสีสุราช เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว และเพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานต่าง ๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับพี่น้องในหมู่บ้านและตำบล สร้างความรัก สร้างความสามัคคี ความสมานฉันท์ ให้เกิดขึ้น จึงจัดทำ โครงการ "ชวนเสี่ยวเกี่ยวข้าว เพื่อสนับสนุนฟื้นฟู ประเพณีวัฒนธรรมลงแขกให้สู่สังคมชนบท เสริมสร้างความรัก สร้างความสามัคคี ความสมานฉันท์ให้กับหมู่และชุมชน เพื่อร่วมปฏิบัติตามรอยเท้าพ่อ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ลดต้นทุนการผลิต มีการช่วยเหลือซึ่งกันและในการเกี่ยวข้าว โดยได้ดำเนินการในพื้นที่ ที่เกษตรกรได้รับความยากจน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ทันตามฤดูกาลเกี่ยวข้าวอย่างน้อยตำบลละ 1 ครั้ง ทั้ง 7 ตำบล โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ เป็นแกนนำในการดำเนินการในพื้นที่ทุกตำบลและประสานผู้เข้าร่วมโครงการทุกภาคส่วนเข้าร่วนกิจกรรมดังกล่าว

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!