www.energybase.net

เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับพลังงานใกล้ตัว ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือก

หรือพลังงานทดแทนให้ชุมชนเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม

คุ้มค่า ยั่งยืน และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม