ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำ คณะผู้นำนักธุรกิจสตรีจากสาธารณรัฐอินเดีย เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมสัมมนา และให้ความรู้ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เวลา 14.55 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดการประชุมเมล็ดพันธุ์พืชเอเชีย ประจำปี 2552 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 15.39 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ พระตำหนัก วังสวนกุหลาบ ทรงประกอบพิธีสมรส ประทานแก่คู่สมรส ตามลำดับ ดังนี้ นาวาตรี อธิรัฐ บัวเล็ก กับ นางสาววนิชชา จรูญธรรม ร้อยโท ชัยวัฒน์ ท่ากระเบา กับ นางสาวสุนทรี ลาภจงประเสริฐ นายศุภฤกษ์ กวางรัตน์ กับ นางสาวเกษมณี จันทร์พวง ร้อยโท อดิศักดิ์ เพ็ชรไทย กับ นางสาวชลดา ปืนแก้ว นายรัชพล ชัยวัฒน์ กับ นางสาวปฏิมา ประโยชน์อุดมกิจ นายธนวัฒน์ ยิ้มแช่ม กับ นางสาวจารุพรรณ วงศ์แหวน นายสุพัฒน์ เลาหวรวุฒิกุล กับ นางสาวบังอร ปัญญาพิพัฒน์ นายวิชาญ จรัลทรัพย์ กับ นางสาวอุมาพร บัวงาม นายพงษ์ธร ลีละยุทธสุนทร กับ นางสาวเนาวนิต เยี่ยมญาติ นายศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว กับ นางสาวศิริวรรณ พจนาพิมล

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด