เกษตรจังหวัดระนองรับขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เกษตรจังหวัดระนอง แจ้งให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวขึ้นทะเบียนการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักเพื่อเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2552/2553 นายวรพงษ์ กลางประพันธ์ เกษตรจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า จังหวัดระนองมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี 236 ครัวเรือน ส่วนใหญ่อยู่ในเขตตำบลน้ำจืดน้อย ตำบลปากจั่น และตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จึงขอให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ขึ้นทะเบียนการปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2552/2553 เพื่อเข้าร่วมโครงการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร ซึ่งผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิก ซึ่งเป็นเจ้าของผลผลิตที่จะเก็บเกี่ยวครัวเรือนละ 1 คน โดยไม่คำนึงว่า จะเป็นผู้เช่าที่ดินจากผู้อื่นหรือไม่ และต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับสำนักงานเกษตรอำเภอแล้ว หากยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาก่อนให้ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ก่อนยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนการปลูกข้าวนาปี ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล หรือจุดนัดพบในพื้นที่ที่เกษตรตำบลเป็นผู้นัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 โดยนำเอกสารประกอบการขอรับขั้นทะเบียนดังนี้.- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / เอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือเอกสารที่ทางราชการให้การรับรอง หรือเอกสารการเช่าที่ดิน และหลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2552 เกษตรจังหวัดระนอง กล่าวว่า รัฐบาลได้ดำเนินโครงการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร เพื่อประกันรายได้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งเริ่มดำเนินการในพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี จึงขอให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ขึ้นทะเบียนการปลูกข้าวตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!