เบรกรัฐจัดอาชีวะชี้ไม่ทันโลก

ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ รักษาการ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กล่าวว่า ตามที่ทุกรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมจัดอาชีวศึกษามากขึ้น แต่ปัจจุบันพบว่า มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนรวม 805 แห่ง แบ่งเป็นของรัฐ 415 แห่ง และเอกชน 390 แห่ง แต่นักศึกษากลับอยู่ภาครัฐถึง 554,809 คน คิดเป็น 70 ต่อ 30 ชี้ให้เห็นว่านโยบาย และการปฏิบัติ ยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นศธ.จะต้องมุ่งม่นกระจายผู้เรียนไปยังเอกชนให้มากขึ้น โดยรัฐอาจจัดสอนเป็นต้นแบบเฉพาะที่เอกชนไม่จัดหรือจัดไม่ได้เท่านั้น หากรัฐยังคงทำเองต่อไปคงเป็นเรื่องยากที่จะปรับเทคโนโลยีให้ทันต่อโลก

ผมอยากเสนอแนะรัฐบาลเร่งปรับโครงสร้างกรอบคุณวุฒิทางวิชาชีพและค่าตอบแทนสำหรับผู้จบอาชีวศึกษา หรือ TVQ, กำหนดนโยบายส่งเสริมความร่วมมือของสถานศึกษากับภาคการผลิต เพื่อให้ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ, ให้อาจารย์ด้ปฏิบัติหน้าที่สอนเป็นสำคัญ แยกงานธุรการออก และพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง เนื่องจากอาจารย์กว่า 73% ยังมีวุฒิแค่ปริญญาตรี, ส่งเสริมให้สถานศึกษาของรัฐที่มีผลประเมินระดับดีมากเปลี่ยนเป็นนิติบุคคล และ กำหนดมาตรการหรือสร้างความเชื่อมโยงให้มีการนำผลประเมิน ทุกรูปแบบไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา ศ.ดร.สมหวัง กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด