จ.สุราษฎร์ธานี ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองจากทุกภาคส่วนหาแนวทางแก้ไขปัญหาเอดส์ หวังลดจำนวนผู้ติดเชื

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมสมองจากทุกภาคส่วนหาแนวทางแก้ไขปัญหาเอดส์ หวังลดจำนวนผู้ติดเชื้อ นาย วงศศิริ พรหมชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการป้องกันเอดส์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย สำนักงานสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นในวันนี้(5 พ.ย.) ว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการระดมสมอง ระดมความคิด เพื่อให้เกิดกลไกการประสานงานนโยบายและยุทธศาสตร์ป้องกัน HIV เอดส์ในระดับจังหวัดที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และภาคเครือข่าย ในการป้องกันการแพร่เชื้อ HIV เอดส์ ในกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวอีกว่า สถานการณ์เอดส์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า มีผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อมีอาการ จำนวน 6,176 คน กลุ่มอายุที่พบ คือ ช่วงอายุระหว่าง 30-34 ปี ร้อยละ 26.33 อายุ 25-29 ปี ร้อยละ 25.44 อาชีพที่พบมาก คือ อาชีพรับจ้าง เกษตรกร ผู้ว่างงาน และกลุ่มแม่บ้าน จะเห็นได้ว่าขณะนี้โรคเอดส์ได้แพร่เข้าสู่สังคมและชุมชน จึงจำเป็นที่ต้องเร่งให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และทัศนคติของประชาชนและเยาวชน ให้เห็นถึงความสำคัญตระหนักและให้ความร่วมมือในการป้องกันโรคเอดส์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง การประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ส่วนร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ตลอดจนจะเป็นการพัฒนาเครือข่ายการทำงานเอดส์ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ให้มีความเข้มแข็ง ทั้งนี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ บูรณาการงานเอดส์เข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบูรณาการการป้องกันดูแลและลดผลกระทบในกลุ่มประชากรเป้าหมาย การคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์และการติดตามประเมินผลเพื่อแก้ไขปัญหาเอดส์โดยมีเป้าหมายหลัก ร่วมกันคือจำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์รายใหม่ลดลง มีการดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบองค์รวมผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อได้รับการช่วยเหลือดูแลและเข้าถึงการรักษาและบริการตามลำดับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!