ครม.มีมติอนุมัติในการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่งทั่วประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติในการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานคุณภาพการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา และสร้างความเข้มแข็งในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฏกระทรวงศึกษาธิการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยร่างกฏกระทรวงดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การอาชีวศึกษา พุทธศักราช 2551 มาตรา 13 ที่ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษารวมกันจัดตั้งเป็นสถาบันได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และนำไปสู่การเป็นสถาบันที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงเสริมสร้างมาตรฐานคุณภาพการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษา และสร้างความเข้มแข็งในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นชอบ โดยให้รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีอยู่จำนวน 414 แห่ง เป็น 19 สถาบันการอาชีวศึกษา นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า สถาบันการอาชีวศึกษาที่จัดตั้งขึ้นจะมุ่งเน้นการเรียนภาคปฏิบัติร้อยละ 70-75 และวิชาการร้อยละ 25-30 เพื่อเป็นแกนหลักให้เด็กหันมาเรียนสายอาชีพมากขึ้น จากสัดส่วนสายสามัญต่อสายอาชีพ 60:40 เป็น 35:65 เพื่อตอบสนองในการผลิตกำลังคนของประเทศ ทั้งนี้ครม.ได้มอบให้กระทรวงศึกษาธิการไปพิจารณาว่าในเบื้องต้นจะจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาจำนวนเท่าไหร่ และจะขยายให้ครบ 19 สถาบันภายในกี่ปี ซึ่งตนเองจะมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ไปพิจารณาต่อไป ขณะเดียวกันยังได้มอบให้ นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เร่งจัดทำกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ TQF ในแต่ละสาขาวิชา เพื่อนำมาเป็นกรอบให้สถาบันการอาชีวศึกษายึดเป็นมาตรฐานต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!