สมศ. เตรียมเดินหน้านำร่องประเมินคุณภาพ 6 มหาวิทยาลัย เดือนม.ค. 53

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เตรียมเดินหน้านำร่องประเมินคุณภาพ 6 มหาวิทยาลัย เดือนมกราคม 2553 นายสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการนำร่องกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบ 3 (พ.ศ.2553 - 2558) ว่า ขณะนี้ได้รายชื่อมหาวิทยาลัยที่จะนำร่องใช้กรอบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบ 3 จำนวน 6 แห่ง เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ซึ่งจะดำเนินการนำร่องในเดือนมกราคม 2553 เป็นระยะเวลา 1 เดือน จากนั้นจะมีการสรุปผลการนำร่องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ. พิจารณาว่ากรณีที่ศูนย์การจัดการศึกษานอกที่ตั้งไม่ผ่านการประเมินภายนอก มหาวิทยาลัยแม่สมควรที่จะต้องถูกตัดสินให้ไม่ผ่านการประเมินด้วยหรือไม่ รวมถึงจะมีการพิจารณาเรื่องระบบตัวชี้วัด ข้อมูล การให้คะแนน ตลอดจนกระบวนการประเมิน เพื่อสร้างเป็นบรรทัดฐาน ก่อนที่จะนำไปใช้ในการประเมินจริงต่อไป ซึ่งผลการประเมินของมหาวิทยาลัย 6 แห่งดังกล่าว จะไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน แต่จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยที่จะนำไปใช้ในการปรับปรุง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด