ม.รามคำแหงจัดสัมมนาทางวิชาการแนวโน้มการปฏิรูปการศึกษารอบ2

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดสัมมนาทางวิชาการแนวโน้มการปฏิรูปการศึกษารอบ 2 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงโครงการพิเศษจังหวัดระนอง รุ่นที่ 1 ได้จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่องแนวโน้มการปฎิรูปการศึกษารอบ 2 ในวันนี้(31ต.ค.) ที่โรงแรมทินิดีระนอง เพื่อให้ผู้สัมมนามีความตระหนักต่อการปรับตัวการปฎิรูปการศึกษารอบสอง โดยจัดเวทีให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันต่อการปฎิรูปการศึกษาและสามารถนำแนวทางการจัดการปฏิรูปการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองได้ นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า การศึกษาในปัจจุบันมีหลักวิชาการก้าวหน้าขึ้นก็จริง แต่พื้นฐานทางด้านจริยธรรม ประเพณี และคุณธรรมลดน้อยลงไปมาก จึงอยากฝากให้นโยบายการปฎิรูปการศึกษารอบ 2 ซึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐบาลปัจจุบันได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในด้านการพัฒนาการศึกษา ต่อไปประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะนำผู้สูงอายุเหล่านี้เป็นอาสาในการให้ความรู้เรื่องจริยธรรม คุณธรรม จารีตประเพณีต่างๆให้แก่นักเรียน นายการุณ ชุมรักษ์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษารอบ 2คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เน้น 3 ด้านคือ 1. คุณภาพ เน้นคุณภาพทั้งของผู้เรียน ครู แหล่งเรียนรู้ ผู้บริหารการศึกษา 2.ให้โอกาส มอบโอกาสการเรียนให้มีความเท่าเทียมกัน เช่น นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาเป็นต้น และ 3. การมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!