ปารีณา-ศรีนวล รอด! ศาลรัฐธรรมนูญมติเอกฉันท์ไม่พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.

ปารีณา-ศรีนวล รอด! ศาลรัฐธรรมนูญมติเอกฉันท์ไม่พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.
S! News (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

ศาลรัฐธรรมนูญชี้ "ปารีณา-ศรีนวล" ไม่ต้องพ้นสภาพ ส.ส. กรณีถูกร้องใช้ตำแหน่ง ส.ส. แทรกแซง  

(23 ก.ย.) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารคำวินิจฉัย กรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 ว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ผู้ถูกร้องที่ 1 สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (7) ประกอบมาตรา 185 (1) และสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นางสาวศรีนวล บุญลือ ผู้ถูกร้องที่ 2 สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตราเดียวกัน หรือไม่

ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญมีติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่า การกระทำของ นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ผู้ถูกร้อง ที่ 1 เป็นเพียงการติดตามเรื่องร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่อำเภอจอมบึง ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตเลือกตั้งของผู้ถูกร้องที่ 1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด กรณียังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกร้องที่ 1 ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นสมาชิกสภาแทนราษฎรกระทำการอันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแชงในเรื่องการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานในหน้าที่ประจำของข้าราชการและหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอผู้ถูกร้องที่ 1 จึงไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ ตามมาตราข้างต้น 

สำหรับ นางสาวศรีนวล บุญลือ ผู้ถูกร้องที่ 2 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการกระทำของผู้ถูกร้องที่ 2 เป็นการแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอจอมทองซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตเลือกตั้งของผู้ถูกร้องที่ 2 เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับทราบเท่านั้น และไม่ปรากฎพฤติการณ์อื่นใดของผู้ถูกร้องที่ 2 ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบในการจัดทำโครงการใดๆ ของกระทรวงสาธารณสุข กรณียังฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกร้องที่ 2 ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทำการอันมีลักษณะที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงในลักษณะที่ทำให้ตนมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายเงินงบประมาณหรือให้ความเห็นชอบในการจัดทำโครงการใด ๆ ของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ของตนเอง ของผู้อื่น หรือของพรรคการเมือง ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องที่ 2 จึงไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตราข้างต้น