จ.ตราดประชุมคณะทำงานพัฒนาโครงข่ายเพื่อการป้องกันภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดตราดประชุมคณะทำงานพัฒนาโครงข่ายเพื่อการป้องกันภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว นายชลอ ใบเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาโครงข่ายเพื่อการป้องกันภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเฝ้าระวังและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ กรณีจมน้ำเนื่องจากกระแสน้ำดูดออก หรือ Rip Current ด้านการป้องกันการเฝ้าระวัง และแจ้งเตือน ได้ฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จัดตั้งหอตรวจการณ์ชายฝั่ง ป้ายแจ้งเตือน และธงสัญลักษณ์ ส่วนด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจมน้ำมีการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือกู้ชีพกู้ภัยกรณีจมน้ำ และจัดหาอุปกรณ์สำหรับการช่วยเหลือคนจมน้ำให้พอเพียง สำหรับด้านการบริหารจัดการ มีการจัดประชุมผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท และประสานอำเภอ หน่วยงานบนเกาะช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ป้องกัน และอาสาสมัครฯ เข้ารับการฝึกอบรม นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องแผนปฏิบัติการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำ การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ และรับเรื่องร้องเรียนในเขตพื้นที่พิเศษฯ หมู่เกาะช้าง และพื้นที่เชื่อมโยง และการจัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัย และวิทยุสื่อสารเพื่อการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวบนเกาะกูด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด