ระนอง ตั้งงบพัฒนาจังหวัดปี 54 กว่า 450 ล้านบาท

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดระนอง เสนองบประมาณพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 กว่า 450 ล้านบาท วันนี้ (27 ส.ค.52) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระนอง นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ หรือ กบจ. เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนก่อนนำส่งคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ หรือ กนจ. มี กบจ. หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้าร่วมพิจารณา ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบให้เสนอแผนงาน/โครงการจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 รวม 44 โครงการ วงเงิน 453,760,903 บาท แยกเป็น 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคง เข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคม จำนวน 21 โครงการ วงเงิน 287,990,017 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถและสร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของระนอง จำนวน 4 โครงการ วงเงิน 16,660,375 บาทยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 16 โครงการ วงเงิน 141,450,511 บาท และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเมืองให้ได้รับการยอมรับและยกย่องในระดับสากล จำนวน 3 โครงการ วงเงิน 7,660,000 บาท ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า นอกจากนี้จังหวัดระนองยังได้เสนอโครงการในนามของกลุ่มจังหวัดอันดามันอีก 3 โครงการ คือ โครงการปรับปรุงขยายทางหลวงหมายเลข 4 เป็น 4 ช่องจราจร โครงการศึกษาการขนส่งระบบรางในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน และโครงการจัดทำปะการังเทียมในกลุ่มภาคใต้ฝั่งอันดามัน โครงการทั้งหมดจะเสนอไปให้ส่วนกลางภายในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าโครงการใดบ้างจะได้รับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากต้องผ่านการพิจารณาของหน่วยงานต่างๆ ในส่วนกลางอีกหลายหน่วยและต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ อีกหลายขั้นตอน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด