จ.จันทบุรี เพิ่มความรู้เทคนิคการบริหารผลการปฏิบัติงาน แก่ส่วนราชการ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมเตรียมพร้อมเพิ่มความรู้เทคนิคการบริหารผลการปฏิบัติงาน แก่ส่วนราชการ เพื่อให้สอดคล้องตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 นายเกรียงเดช เข็มทอง ปลัดจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการบริหารผลการปฏิบัติงาน ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิควิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่กำหนดขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรา 76 ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการกำหนดข้อตกลงร่วมกัน เรื่องการประเมินการเลื่อนเงินเดือน การแต่งตั้ง รวมถึงการพัฒนาบุคลากร อันจะส่งผลให้ผลการประเมินมีความยุติธรรม เที่ยงตรงตามผลงานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในช่วงแรกจะเน้นการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการเลื่อนเงินเดือน จากเดิมประเมินแบบเป็นขั้นเงินเดือนเปลี่ยนเป็นการคิดเป็นร้อยละ ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม นี้เป็นต้นไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด