มณฑลไม่ขัดเพิ่มสอบPATอื่นคัดนศ.ครู

ศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ประธานคณะทำงานศึกษาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือ แอดมิชชั่น ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะทำงานกำลังประมวลข้อสรุปองค์ประกอบและค่าน้ำหนัก ที่จะใช้ในแอดมิชชั่น ปี 2554-2555 อยู่ คาดว่าจะได้ข้อสรุปในสัปดาห์นี้ จากนั้นจะนำขึ้นเว็บไซต์ของ ทปอ. และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)เพื่อเป็นข้อมูลการประชาพิจารณ์ในเดือนกันยายน และสรุปเสนอ ทปอ.ในเดือนตุลาคมต่อไป

ศ.ดร.มณฑล กล่าวว่า ส่วนกรณีที่สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย(สคศท.) เสนอให้เพิ่มการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการ หรือ PAT อื่น ๆ นอกเหนือ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู ในการแอดมิชชั่นปี 2554 สำหรับการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ เนื่องจากหลักสูตรครูมีสาขาวิชาเอก้น เท่าที่ฟัง สคศท.ไม่ได้เสนอขอเพิ่ม PAT ใหม่ แต่เป็น PAT ที่มีอยู่แล้ว จึงคิดว่าข้อเสนอนี้ไม่น่ามีปัญหา สำหรับกรณีที่มีผู้เสนอให้ สทศ.จัดทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT และการทดสอบ PAT ฟรี ให้แก่นักเรียนยากจนนั้น เรื่องนี้คงต้องถาม สทศ. ก่อนว่าจะจัดให้ได้หรือไม่ เพราะการใช้เงินต้องมีเหตุผล อีกทั้งที่ผ่านมาหน่วยงานต่าง ๆ ก็มีการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน ยากจนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาอยู่แล้ว ดังนั้นถ้านักเรียนจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยและต้องใช้คะแนน GAT-PAT หน่วยงานที่ให้ทุนก็น่าจะให้การสนับสนุนส่วนนี้ด้วย

ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สทศ. กล่าวว่า การสอบ GAT- PAT เพื่อนำไปใช้เข้ามหาวิทยาลัย ถือว่าเป็นการลงทุนให้กับตัวเอง ดังนั้น เมื่อนักเรียนต้องลงทุนก็ควรสอบเฉพาะวิชาที่จำเป็นเท่านั้น และสิ่งที่ตนกลัว คือ หาก สทศ.จัดสอบให้นักเรียนที่ยากจนฟรี อาจจะมีเด็กมาอ้างว่าจนเป็นวนมากก็ได้ ซึ่ง สทศ.คงไม่มีเงินจัดสอบให้ได้ทั้งหมด แต่หากรัฐบาล ต้องการให้ สทศ.จัดให้นักเรียนยากจนจริง ๆ ก็ต้องจัดงบประมาณมาให้ด้วย

ด้าน ดร.สุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีนักเรียนแพทย์รายหนึ่งสอบติดรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท.) ขณะเดียวกันก็ติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ด้วย จึงเรียนควบ 2 สถาบัน แล้วมาสละสิทธิ์สถาบันหนึ่งซึ่งทำให้เด็กคนอื่นเสียสิทธิ ว่า เรื่องนี้จะต้องมีกลไกตรวจสอบระบบรับตรงของมหาวิทยาลัย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะหารือ กับ ทปอ.ต่อไป.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด