ก.ทรัพยากรฯ เผย รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม 2552 มีแนวโน้มดีขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุ สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี 2552 มีแนวโน้มดีขึ้น ดร.นวรัตน์ ไกรพานนท์ รักษาราชการแทนกองติดตามประเมินผล สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี 2552 ที่สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำเพื่อส่งให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย รวมถึงการวางแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยจากการรวบรวมข้อมูลพบว่า สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวมมีแนวโนมที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจากการสำรวจทรัพยากรป่าไม้ พบว่า พื้นที่ป่าไม้มีแนวโน้มลดลง แต่มีอัตราการลดลงน้อยกว่าอดีตที่ผ่านมาร้อยละ 4 ของพื้นที่ป่าทั้งหมด ทรัพยากรทางทะเล ป่าชายเลนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง ทรัพยากรดิน และการใช้ประโยชน์จากดิน พบว่า พื้นที่การใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรมีแนวโน้มลดลง ส่วนพื้นที่ชุมชนและพื้นที่แหล่งน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมากในทุกภูมิภาค ส่วนสถานการณ์ด้านมลพิษทางน้ำ พบว่า ภาพรวมแหล่งน้ำผิวดินมีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น ด้านมลพิษทางอากาศ ยังมีปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในบางพื้นที่ แต่ในภาพรวมมีแนวโน้มลดลง ด้านมลพิษขยะ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น และ ด้านสารอันตรายและของเสียอันตราย มีแนวโน้มที่ส่งผลให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนรุนแรงมากขึ้น ซึ่งผลจากรายงานสถานการณ์ดังกล่าว จะส่งผลให้เกิดการกำหนดนโยบาย ที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้นด้วย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด