มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ชี้ปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเป็นปัญหาระดับชาติ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ชี้ปัญหาวัยรุ่นตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เป็นปัญหาระดับชาติ แนะรัฐเร่งแก้โดยเร็วที่สุด นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กและคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ เปิดเผยว่า สังคมไทยในปัจจุบันกำลังเผชิญปัญหา 6 ด้าน คือ ความขัดแย้งในสังคมไทย ปัญหาการข้ามรัฐ ข้ามชาติ ของชนชาติต่าง ๆ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นภาระผูกพันกับงบประมาณของรัฐ ปัญหาแม่วัยรุ่น กลายเป็นสังคมอบายมุข และวิกฤตทางศีลธรรม ทั้งนี้ ภาครัฐควรเร่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ประสานงานเชื่อมโยงนโยบายพัฒนาสังคม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาแม่วัยรุ่น ซึ่งเด็กอายุระหว่าง 13-16 ปี มีอัตราการตั้งครรภ์เพิ่มมากขึ้น ถือเป็นวิกฤตทางสังคมที่ต้องเร่งแก้ไขมากที่สุด จากผลสำรวจพบว่ามีเยาวชนอายุต่ำกว่า 16 ปี ฝากครรภ์กับโรงพยาบาลต่างๆ ถึงร้อยละ 70 ของจำนวนหญิงฝากครรภ์ปกติ ซึ่งเป็นปัญหาเริ่มต้นที่ทำให้เกิดกระทบต่อเนื่อง ทั้งการทำแท้ง เด็กกำพร้า อย่างไรก็ตาม มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กและภาคีเครือข่ายเตรียมจัดทำแผนระดับชาติ เพื่อวางแนวทางป้องกันและปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด