สช. เร่งยกระดับโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เร่งยกระดับโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากล นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกรู เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) จัดโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชนขึ้นสู่มาตรฐานสากล ทั้งด้านคุณภาพการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาที่มีผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในระดับดี จำนวน 400 แห่ง โดยการพัฒนาครูใน 5 วิชาหลัก รวมถึงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนอาชีวศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกอยู่ในระดับดีมากทุกมาตรฐาน จำนวน 26 แห่ง แห่งละ 10 คน รวม 3 ปี โดยจัดการพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนในระบบอาชีวศึกษา อีกทั้งยังส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครูและผู้เรียนจำนวน 10 แห่ง เพื่อให้ครูที่ได้รับการอบรมนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสูงขึ้น เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวอีกว่า โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเอกชน มีตัวชี้วัดที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามตัวชี้วัดของหลักสูตร เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพในการจัดการบริหารจัดการคุณภาพให้ได้รับการพัฒนาที่สูงขึ้น จึงต้องยกระดับคุณภาพโรงเรียนเอกชนสู่มาตรฐานสากลต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด