พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว(วัดลี) พะเยาส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์เวียงพยาว(วัดลี) ร่วมส่งเสริมกิจกรรมในชุมชนสู่การร่วมอนุรักษ์และสืบสานตำนานเมืองพะเยา ผ่านการสร้างมัคคุเทศก์น้อยศึกษาประวัติศาสตร์ และฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่นของกิ๋นพื้นเมือง นางสุมิตรา กันฑมิตร รองประธานคณะกรรมการพิพิธภัณฑ์เวียงพยาว(วัดลี) กล่าวว่า การรวมกลุ่มของชาวบ้านและคณะศรัทธาในการร่วมอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชาวพะเยา โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ต่อไปในอนาคตจะต้องเป็นผู้สานต่อ จึงได้จัดกิจกรรมสร้างมัคคุเทศก์น้อยขึ้น ซึ่งเป็นลูกหลานของคนในชุมชน โดยปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ให้กับผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมชม นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์มีการจัดทำอาหารพื้นบ้านของท้องถิ่นให้เยาวชนได้ศึกษา ตลอดจนคณะผู้เดินทางมาท่องเที่ยวสามารถชิมฝีมือในแบบชาวบ้านกับการใช้วัตถุดิบที่ผลิตเอง ทั้งนี้ ในการร่วมส่งเสริมกิจกรรมต่างๆกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นนี้ นอกจากการอนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วยังเป็นการร่วมเสริมสร้างความสามัคคีให้กับชุมชน เยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้วัฒนธรรมและไม่หลงลืมอาหารท้องถิ่นของกิ๋นพื้นเมืองอีกด้วย ผู้สนใจเยี่ยมชมติดต่อได้ที่พิพิธภัณฑ์เวียงพยาว(วัดลี) โทร. 054-431-835

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด